Algemene Voorwaarden

Door het aanmaken van en/of inloggen op de het Bistroo platform op https://www.bistroo.nl/zakelijk en het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden, stemt u ermee in dat (i) het door u geëxploiteerde c.q. vertegenwoordigde Restaurant (zoals hierna gedefinieerd) een partij wordt bij deze overeenkomst (de(ze) “Overeenkomst”) en dat (ii) de wederpartij van het Restaurant bij deze Overeenkomst is: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bistroo B.V., handelend onder de naam BISTROO.NL, statutair gevestigd en kantoorhoudend (5652 BJ) Eindhoven aan Meerenakkerplein 14, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71939091 (“Bistroo.nl”).

 1. Bistroo.nl exploiteert een digital (handels)platform dat beschikbaar is via verschillende websites en apps en zich erop toelegt om (consument) Klanten (zoals hierna gedefinieerd) in contact te brengen met restaurants en/of andersoortige horecaondernemingen die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareren en deze partijen vervolgens met elkaar te laten contracteren met betrekking tot het bestellen en (laten) bezorgen van maaltijden, dranken en aanverwante artikelen (het “Platform”).
 2. U exploiteert, al dan niet door tussenkomst ven een rechtspersoon, c.q. handelt als vertegenwoordigingsbevoegde van een restaurant en/of een andersoortige horecaonderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareert (het “Restaurant”) dat gebruikt wenst te maken van de door Bistroo.nl geleverde diensten waaronder het Platform, zulks middels en op grond van het bepaalde in deze Overeenkomst.

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. DEFINITIES

1.1. In deze Overeenkomst hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

Artikeleen artikel in deze Overeenkomst;
Bestellingeen overeenkomst gesloten tussen het Restaurant en een Klant via het Platform, strekkende tot bezorging en/of het afhalen van (een) maaltijd(en), dank(en) en/of aanverwante artikelen
Bistroo.nlde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bistroo B.V., handelend onder de naam Bistroo.nl, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (5652 BJ) Eindhoven aan Meerenakkerplein 14, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71939091
Gebruikersidentificatiehet identificatie- en controleproces dat gehanteerd wordt door Bistroo.nl teneinde onder andere de identiteit, solvabiliteit en betrouwbaarheid van u en het Restaurant vast te stellen
Klanteen natuurlijk persoon die ouder is dan 18 jaar en/of een rechtspersoon die een Bestelling plaatst
Overeenkomstdeze overeenkomst
Partijende Partijen bij deze Overeenkomst
Persoonlijke Paginade persoonlijke pagina van het Restaurant op het Platform
Platformhet bistroo.nl platform zoals beschreven in de considerans onder sub A.
Restauranthet door u geëxploiteerde c.q. vertegenwoordigde restaurant en/of een andersoortige horecaonderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareert
Restaurantgegevensde gegevens van het Restaurant die aan Bistroo.nl ter beschikking gesteld worden voor onder andere plaatsing op het Platform, meer specifiek op de Persoonlijke Pagina
Vergoedingde vergoeding zoals opgebouwd en beschreven in Artikel 4.1

1.2. Voornoemde definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of meervoudsvorm gebruikt worden.

2. VERPLICHTINGEN VAN BISTROO.NL

2.1. Bistroo.nl draagt er zorg voor dat het Restaurant het Platform kan gebruiken en dat Klanten middels het Platform Bestellingen kunnen doen bij het Restaurant en het Restaurant via het Platform Bestellingen kan ontvangen van Klanten.

2.2. Bistroo.nl is zelf geen partij bij de Bestellingen en/of andersoortige overeenkomsten die tussen het Restaurant en Klanten gesloten worden door middel van het Platform of met tussenkomst van Bistroo.nl. Bistroo.nl fungeert enkel als tussenpersoon voor het aangaan van Bestellingen en/of andersoortige overeenkomsten tussen het Restaurant en Klanten.

2.3. Via het Platform draagt Bistroo.nl er zorg voor dat het Restaurant een Persoonlijke Pagina verkrijgt. Via deze Persoonlijke Pagina kunnen Klanten onder meer Bestellingen plaatsen bij het Restaurant, contactgegevens van het Restaurant raadplegen en daardoor met het Restaurant in contact treden en recensies achterlaten.

3. VERPLICHTINGEN VAN HET RESTAURANT

3.1. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), verstrekt door acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden aan Bistroo.nl een volmacht om namens het Restaurant Bestellingen aan te gaan.

3.2. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), verplicht zich door het aangaan van deze Overeenkomst ertoe om onverwijld de volgende informatie aan Bistoo.nl te verschaffen, zulks uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur nadat deze bij u dan wel het Restaurant bekend wordt:

 1. i. wanneer enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij het Restaurant of (een van) haar werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
 2. ii. wanneer het Restaurant in strijd handelt met of voorziet in strijd te gaan handelen met de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
 3. iii. wanneer het Restaurant in strijd met het bepaalde in deze Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende verplichtingen handelt of voorziet te gaan handelen;
 4. iv. wanneer het Restaurant, ongeacht of dit door haar eigen toedoen is of niet, betrokken raakt bij enige gerechtelijke (insolventie)procedure, (wettelijke) herstructurering, beslaglegging en/of andersoortig conflict dat (juridische) implicaties heeft op haar bedrijfsvoering; en/of
 5. v. wanneer er een wijziging van de Restaurantgegevens plaatsvindt.

3.3. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), verplicht zich er ook jegens Bistroo.nl toe om overeenkomsten met Klanten die via het Platform tot stand zijn gekomen, volledig, tijdig en naar behoren na te komen.

4. VERGOEDING

4.1. Ter compensatie voor het gebruik van het Platform en de bijbehorende dienstverlening die door Bistroo.nl geleverd wordt, een en ander zoals beschreven in deze Overeenkomst, betaalt het Restaurant een vergoeding aan Bistroo.nl, welke vergoeding uit de volgende onderdelen bestaat: i. een provisie per gesloten Overeenkomst bestaande uit een percentage van de geplaatste Bestelling (welke tevens verschuldigd is als een Overeenkomst geannuleerd wordt); ii. maandelijkse vergoeding voor het gebruik van een Bonnenprinter (indien van toepassing); iii. maandelijkse vergoeding voor het gebruik van het premium dashboard (indien van toepassing); iv. een nadere provisie per gesloten Overeenkomst bestaande uit een percentage van de geplaatste bestelling, indien de Bestelling is geplaatst op basis van een advertentie.

4.2. Bistroo.nl is gerechtigd om de Vergoeding eenzijdig aan te passen of extra vergoedingen in rekening brengen aan het Restaurant voor aanvullende diensten. Wanneer Bistroo.nl eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt bij het Restaurant, brengt Bistroo.nl het Restaurant daarvan van tevoren schriftelijk dan wel via het Platform op de hoogte.

4.3. Bistroo.nl is gerechtigd om de provisie per gesloten Overeenkomst te verhogen met 200% (tweehonderd procent) indien het Restaurant in strijd handelt met het bepaalde in deze Overeenkomst en het Restaurant in strijd daarmee blijft handelen nadat Bistroo.nl haar van de strijdige handelswijze op de hoogte heeft gebracht.

4.4. Het Restaurant doet jegens Bistroo.nl onherroepelijk afstand van haar recht op verrekening.

5. BONNENPRINTER

5.1. Door Bistroo.nl kan op verzoek van het Restaurant op huurbasis een bonnenprinter ter beschikking worden gesteld, zulks tegen betaling van de hiervoor omschreven maandelijkse vergoeding. Indien het Restaurant hiervan gebruikmaakt gaat zij een huurovereenkomst met Bistroo.nl aan voor onbepaalde tijd.

5.2. Het Restaurant is gehouden de bonnenprinter in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens deze gebruiksvoorwaarden behoorlijk en zelf te gebruiken. Het is het Restaurant verboden om de bonnenprinter aan derden in gebruik te geven.

6. HET PLATFORM

6.1. Op het Platform, meer specifiek op de Persoonlijke Pagina, zullen die (onder)delen van de Restaurantinformatie die van belang zijn voor het bestelproces openbaar zichtbaar zijn. Bistroo.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde (onder)delen van de Restaurantinformatie niet te publiceren op het Platform.

6.2. Bistroo.nl controleert en beoordeelt de inhoud en accuraatheid van de Restaurantinformatie zoals weergegeven op het Platform, meer specifiek op de Persoonlijke Pagina niet, zulks met uitzondering van de informatie die benodigd is voor de Gebruikersidentificatie. De inhoud en accuraatheid van de Restaurantinformatie zoals weergegeven op het Platform komt voor rekening en risico van het Restaurant.

6.3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het Restaurant om zorg te dragen voor het plaatsen en de accuraatheid van onder meer de volgende informatie op het Platform, meer specifiek op de Persoonlijke Pagina:

 1. de Restaurantinformatie;
 2. maaltijden, dranken en overige producten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd kunnen worden voor consumptie;
 3. de samenstelling, ingrediënten en toevoegingen van de maaltijden, dranken en overige producten die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken.

6.4. Behalve de naam en het logo van het Restaurant blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het Platform en de Persoonlijke Pagina te allen tijde het eigendom van Bistroo.nl.

6.5. Alle Bestellingen die worden gedaan via het Platform worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Overeenkomst.

6.6. Op het Platform, meer specifiek op de Persoonlijke Pagina, zullen tevens de beoordelingen van de Klanten te zien zijn ten aanzien van het Restaurant. Het is het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant, niet toegestaan om een beoordeling van het Restaurant zelf op het Platform te plaatsen.

6.7. Bistroo.nl is tegenover het Restaurant op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en hoogte van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren enkel en alleen de meningen van de Klanten, niet die van Bistroo.nl.

7. GEBRUIKERSIDENTIFICATIE

7.1. Registratie van het Restaurant vindt plaats middels account van het Restaurant op het Platform. Aldaar dient alle relevante informatie met de daarbij behorende stukken ter zake de Gebruikersidentificatie van het Restaurant door c.q. namens het Restaurant geüpload te worden.

7.2. Door het aangaan van deze Overeenkomst verplicht het Restaurant zich ertoe om: i. alle relevante informatie ter zake de Gebruikersidentificatie aan Bistroo.nl te verschaffen; 5 / 8 ii. te allen tijde alle vragen van Bistroo.nl te beantwoorden alsook alle aanvullende informatie en daarbij behorende stukken te verschaffen die door Bistroo.nl gevraagd wordt ter zake de (doorlopende) Gebruikersidentificatie; en iii. aan te tonen dat u al dan niet namens het Restaurant bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en dat alle vereiste besluitvorming daartoe deugdelijk genomen is.

7.3. Door het aangaan van deze Overeenkomst garandeert het Restaurant alsook u namens het Restaurant dat alle in Artikel 7.2 verstrekte informatie alsook de inhoud van alle daarbij behorende stukken volledig, correct en waarheidsgetrouw is.

7.4. Bistroo.nl is te allen tijde en zonder enige opgaaf van redenen gerechtigd om de registratie van het Restaurant te weigeren dan wel deze ongedaan te maken, onder andere ten gevolge van het onvoldoende naleven van de vereisten van (doorlopende) Gebruikersidentificatie door het Restaurant.

7.5. Indien en voor zover Bistroo.nl constateert dat enige informatie die door het Restaurant dan wel door u namens het Restaurant verstrekt is ter zake de Gebruikersidentificatie incorrect, onvolledig, niet waarheidsgetrouw en/of anderszins onjuist is, is Bistroo.nl gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling buiengerechtelijk te ontbinden.

8. LOOPTIJD

8.1. Deze Overeenkomst wordt door Partijen aangegaan voor onbepaalde tijd.

8.2. Partijen kunnen deze Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand per aangetekende brief opzeggen, zulks met inachtneming van het anderszins in deze Overeenkomt bepaalde met betrekking tot beëindiging van deze Overeenkomst.

8.3. Bistroo.nl is gerechtigd om deze Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling per direct te beëindigen wanneer het Restaurant:

 1. de bepalingen van deze Overeenkomst schendt;
 2. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt in het kader van de Gebruikersidentificatie nalaat om deze informatie adequaat te updaten;
 3. (herhaaldelijk)negatieve beoordelingen van Klanten krijgt;
 4. (herhaaldelijk) beoordelingen van het eigen Restaurant op het Platform plaatst; en/of
 5. in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling en/of een verzoek indient strekkende tot (een van) de voorgaande procedures.

8.4. Als het Restaurant deze Overeenkomst opzegt, bepaalt Bistroo.nl de datum waarop het niet langer mogelijk is om Bestellingen bij het Restaurant te plaatsen.

8.5. Partijen zijn verplicht om hun verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomsten na te komen totdat deze Overeenkomst volledig is geëindigd.

9. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

9.1. Ter uitvoering van deze Overeenkomsten worden persoonsgegevens van Klanten die zij in het Platform invoeren doorgegeven aan het Restaurant.

9.2. Partijen zijn ieder voor zich en zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Partijen zijn aldus onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Overeenkomst bepalen.

9.3. Het Restaurant is bekend met het privacy beleid van Bistroo.nl en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring van Bistroo.nl staat op het Platform en op de website [*].

9.4. Het Restaurant verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Bestellingen.

9.5. Het Restaurant informeert Bistroo.nl onmiddellijk en onvoorwaardelijk schriftelijk over een eventueel datalek ter zake de persoonsgegevens van Klanten en houdt Bistroo.nl nauwgezet op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.

9.6. Niets in deze Overeenkomst en de daarin ogenomen (rechts)handelingen die tot uitvoering daarvan strekken is bedoeld om een der Partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij en/of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

10. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

10.1. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), garandeert tegenover Bistroo.nl dat:

 1. alle toepasselijke wetten en regelgeving nageleefd worden;
 2. de maaltijden, dranken en overige producten die aan de Klanten worden aangeboden en geleverd worden geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedselwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving;
 3. Bistroo.nl onmiddellijk geïnformeerd wordt in de gevallen zoals beschreven in Artikel 3.2;
 4. het Restaurant over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van de door haar geëxploiteerde horecaonderneming en ter uitvoering van deze Overeenkomst;
 5. het Restaurant niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen andersoortige insolventieprocedure of een reorganisatie(procedure) onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige (voedselwaren)autoriteit is ingesteld; en
 6. de Restaurantinformatie, alle overige informatie die door het Restaurant op het Platform gepubliceerd c.q. geplaatst wordt alsmede de informatie en bijbehorende stukken ter zake de Gebruikersidentificatie vrijelijk door Bistroo.nl kunnen worden gebruikt en verwerkt kunnen worden zonder inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van enige derde.

10.2. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), vrijwaart Bistroo.nl ongelimiteerd en ongeclausuleerd voor iedere vorm van schade die voor haar dan wel voor derden optreedt ten gevolge van:

 1. eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die Bistroo.nl in verband daarmee genoodzaakt is om te maken;
 2. eventuele claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Restaurant, haar vertegenwoordigers en/of haar werknemers; en/of
 3. eventuele claims van Klanten of derden wegens schending van de garanties zoals opgenomen in Artikel 10.1.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Het Restaurant, dan wel u namens het Restaurant (indien van toepassing), doet door het aangaan van deze Overeenkomst afstand van haar recht(en) tot aansprakelijkstelling van Bistroo.nl, in welke vorm dan ook. Bistroo.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover het Restaurant voor door haar geleden schade, in welke vorm dan ook, indien en voor zover dat wettelijk is toegestaan.

11.2. Indien en voor zover Bistroo.nl toch aansprakelijk is ten opzichte van het Restaurant en in dat kader verplicht is om enig bedrag aan (schade)vergoeding aan het Restaurant te betalen, dan is de betreffende (schade)vergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bistoo.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo'n verzekering plaatsvindt, is de totale (schade)vergoedingsplicht van Bistoo.nl beperkt tot € 10.000,- (tienduizend euro).

12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1. Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Zij vervangt iedere vroegere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen.

12.2. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig door Bistroo.nl worden gewijzigd, welke wijzigingen door Bistroo.nl wordt gepubliceerd op het Platform.

12.3. Het doen van afstand van rechten en het instellen van vorderingen kan alleen schriftelijk geschieden.

12.4. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet is opgenomen; een zodanige ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12.5. Indien deze Overeenkomst beëindigd, vernietigd, ontbonden wordt of anderszins ten einde komt, blijft het bepaalde in de Artikelen 9, 10, 11 en 12 van kracht tussen Partijen, het bepaalde in deze artikelen behoudt haar werking na het einde van deze Overeenkomst.

12.6. Rechten, verplichtingen en/of vorderingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verpand. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 12.7. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tot kennisneming van eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank Oost- Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van Bistroo.nl om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechtbank.